Projekty

Projekt v BIM musí mať hlavu aj pätu

BIM nie je len modelovanie budov v 3D prostredí. Je to špecifický proces zasahujúci do každej časti projekcie.

3D hmota budovy a kompletné dáta o všetkých jej prvkoch v jednom virtuálnom modeli. To je projektovanie metodikou BIM.

 • Práca s dátami a metodika BIM sú nevyhnutnou súčasťou budúcnosti celého stavebného sektora a jeho digitálnej transformácie.
 • BIM modely budov sa využívajú nie len pri projekcii, ale aj realizácii a správe budov.
 • Efektívna a kvalitná tvorba BIM modelu budovy vie klientovi výrazne zlepšiť a zlacniť jeho budovu.

Či už tvorbou projektu od prvej škice stavby až po skutkové vyhotovenie, alebo zameraním a vytvorením modelu existujúcej budovy slúžiacemu na správu. S BIM modelom pracujeme počas jeho celej životnosti.

BIM model je použitelný aj počas života budovy

Projekty

BIM model budovy

3A3 Before img 3A3 After img
Projekty

3 faktory, ktoré odlišujú naše projekty od konkurencie

3A3

Prehľadný virtuálny model budovy

Projektujeme v 3D prostredí, aby sme projektovému tímu pomohli lepšie a komplexnejšie porozumieť pracovným postupom, podrobnejšie premyslieť konštrukcie a znižovať riziko kolízií v projekte. Modelujeme všetky potrebné časti budúcej stavby, aby sme využili výhody živého modelu napríklad pre elimináciu chybovosti pri duplicitných dokumentáciách, alebo pre kvalitnejšie riadenie zmien.

Viac informácií
3A3

Všetky dáta o budove v modeli

V 3D modely vypĺňame známe informácie prvkom hneď od začiatku projektu a tvoríme tak BIM model, ktorý ponúka nášmu klientovi predbežné informácie špecifikácie a tiež kalkulácie potrebné k rozhodovaniu už v skorých stupňoch projekčného procesu. Pomáha tak klientovi k tvorbe tých správnych rozhodnutí včasnými a komplexnejšími informáciami.

Viac informácií
3A3

Kompletný projekt všetkých častí v BIM

Pre našich klientov zabezpečujeme projekty v BIM prostredí pre všetky časti ich budovy. Dodávame nie len model architektúry, ale aj statiky, všetkých TZB profesií, elektriky, atď. Dbáme na kvalitu BIM modelov, ich vzájomné skoordinovanie a konzistenciu. Ponúkame zastrešenie celkového BIM projektu, od úvodného nastavenia všetkých modelov až po finálnu kontrolu a export klientovi.

Viac informácií
Portfólio

Portfólio našich projektov

Každý náš projekt poctivo modelujeme a spracovávame tak, aby sa mohol hrdo začleniť do sveta digitálneho stavebníctva.

Radi aj ten váš uvidíme medzi nimi!

Projekty

3 a 3 stupne projektovej dokumentácie

 • 01

  ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

  je prvotným premietnutím zámeru do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o architektonickom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia.

 • 02

  ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

  musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov o súlade cieľov a zámeru riešenej stavby s územným plánom ako splnenie zastavanosti, funkcie stavby a jeho vplyvu na prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Cieľom projektu je vydanie územného rozhodnutia.

 • 03

  STAVEBNÉ POVOLENIE

  je základnou projektovou dokumentáciou ku stavbe a stavebnému úradu slúži ako podklad k vydaniu stavebného povolenia. Projekt preto musí podať jednoznačnú architektonickú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú informáciu o charaktere stavby. Jej odstupy od hraníc pozemkov, susedných domov a ulice. Rieši aj napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.

 • 04

  REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA

  nazývaná aj dokumentácia na uskutočnenie stavby. Vypracúva sa už k samotnej realizácii stavby a jej podrobnosť má umožňovať realizovať stavbu. Obsahuje výkresy riešenia architektonických a konštrukčných detailov, jednoznačne určuje statické i materiálové riešenie stavby. Obsahuje projekty všetkých profesií, ktoré sú vzájomne skoordinované a realizovateľné.

 • 05

  TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

  jej účelom je príprava podkladov, ktoré jednoznačne vymedzujú kvantitatívne a kvalitatívne predmet dodávky budúceho zhotoviteľa stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a klientovi nasledovne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu na zhotovenie stavby alebo jej časti.

 • 06

  SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE

  táto projektová dokumentácia je vyhotovenie nových originálov realizačného projektu so zakreslenými zmenami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby. Podľa tejto dokumentácie je možné orientovať sa pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby.

Projekty

Benefity projektu v bim

 • Živý 3D priestorový model budovy
 • Informácie a dáta o prvkoch naviazané na model
 • Každá práca a zmena sa odrazí vo všetkých dotknutých častiach projektu
 • Kontrola nad projektom
 • Omnoho kvalitnejšia a rýchlejšia priestorová koordinácia
 • Výkazy výmer a rozpočet viazaný na prvky
 • 3D model, dáta a detaily budovy sú prístupné kdekoľvek
 • Koordinácia profesií priamo na stavbe z tabletu alebo telefónu
 • Interaktívny harmonogramy výstavby
 • Časové plánovanie a simulácie výstavby
 • Finančné plánovanie a čerpanie financií v reálnom čase
 • Kontrola dodávateľov pomocou BIM modelu